Москвич 403  нот-род 1964 год.

Представения автомобил е едно естествино продължение на тенденцииите при реставрацията на автомовили