ЗА КЛУБА

Записан с решение № 1529 на 09.08.2006 г. в ХАСКОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, по фирмено дело № 740 по описа за 2006 г., като Сдружение с обществено полезна дейност "РЕТРО КЛУБ - ХАСКОВО" със седалище гр. Хасково и адрес на управление ул. Св. Св. Кирил и Методий 6. Председател на клуба - Кирил Николаев Николаев, Секретар - Александър Щерев Киримов.

УСТАВ
За устройството и дейността на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност
“РЕТРО КЛУБ-ХАСКОВО”

I.Общи положения
Наименование и седалище:
Чл. 1 Наименованието на сдружението е Сдружение с нестопанска цел е "РЕТРО КЛУБ-ХАСКОВО",наричан за краткост в този устав "клуба".
Наименованието може да се изписва и на латиница.
Чл. 2 Седалището и адреса на управление на клуба е гр.Хасково;ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №6
Срок:
Чл. 3 Клуба се учредява за неопределен срок.
II.Статут, цели и принципи
Статут:
Чл.4.Клубът е българско юридическо лице;сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Цели:
Чл. 5 Клубът си поставя за цел да издирва, придобива, възстановява, съхранява и използва пътно-транспортни средства, представляващи интерес за историята на автомобилите –класически автомобили,включително “хот рот”/с подобрен дизайн и промяна/;да запознава своите членове с тенденциите в развитието на автомобилостроенето и да съдейства за издигане на тяхната техническа култура, да популяризира ретро и “хот рот” автомобилите и да създава интерес у младите хора към тях, да осъществява контакти с други клубове в страната и чужбина за извършване на обмен на информация и знания,, да подпомага собствениците на “ретро-“ и “хот рот” автомобили за тяхното възстановяване , съхраняване и използване.
III.Дейност
Предмет на основната дейност:
Чл. 6 /1/Предмет на основната дейност е следния :Организиране на редовни срещи на членовете на клуба с цел обмяна на информация и знания, както и запознаване с тенденциите в развитието на автомобилостроенето; Издирване, закупуване, възстановяване, съхраняване и използване на пътно-транспортни средства със значение за автомобилната история; Поддържане на контакти с други клубове със същия или сходен предмет на дейност в страната и чужбина; Организиране на автопоходи и автомобилни паради, ралита, и изложения на ретро и “хот род” автомобили, както и всякаква друга дейност,незабранена със закон, имаща за цел популяризирането на автомобилите.Създаване на материално - техническа база за технологичното обслужване на членовете на клуба
/2/ Предмет на допълнителната стопанска дейност е : Да извършва рекламна,информационна дейност,сделки с интелектуална собственост, свързани с целите на сдружението;посредническа дейност при намиране на части за “ретро-“ и “хот рот” автомобили, продажба на части за автомобили и автомобили за обслужване на целите на сдружението.
Вид на дейността:
Чл. 7 Клубът се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел..
IV.Способи за постигане на целите
Чл. 8 Клубът осъществява своята дейност и постига своите цели чрез следните средства:
Ал.1 Нефинансови средства - Участие и организиране на срещи, семинари, конкурси,състезания и други прояви на национално и международно равнище, подпомагане и оказване на съдействие на собствениците на “ретро-“ и “хот рот” автомобили за техническата им поддръжка и за тяхната регистрация пред съответните държавни органи, организиране на автопоходи и автомобилни паради и изложения на “ретро-“ и “хот рот” автомобили, създаване и участие в асоциация на българските “ретро-“ и “хот рот” автомобилни клубове,поддържане на контакти с други клубове със
същия или сходен предмет на дейност в страната и чужбина.
Ал.2 Финансови средства - За осъществяване предмета на дейност на клуба и за постигане на поставените цели се използват следните източници за набиране на финансови средства:

а/ дарения
б/ суми, получени от спонсори
в/ допълнителна стопанска дейност
V. Членство
Членски права и задължения:
Чл. 9 Членуването в клуба е доброволно. В клуба могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.
Чл. 10 Всеки член на клуба има право да участва в управлението му, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
Чл. 11 Всеки член на клуба е длъжен да спазва устава му, да участва в неговата дейност,да внася определения от Общото събрание членски внос.
Чл. 12 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 13 Не могат да членуват в клуба лица, спрямо които има влязла в сила осъдителна присъда за кражба, противозаконно отнемане или нерегламентиран внос или износ на пътни превозни средства .
-Кандидат членът представя декларация,удостоверяваща горните обстоятелства при подаване на молба за приемане като член на Клуба
-При възникване на горното обстоятелство членът на клуба е длъжен да уведоми УС на сдружението.

Приемане в членство:
Чл. 14 Приемането на нов член на клуба става с решение на УС въз основа на писмена молба, подписана от лицето, искащо членство, като молбата трябва да съдържа трите имена,ЕГН и точен адрес на молителя и текст, с който той се задължава да спазва устава на клуба,както и декларация по чл.14 от настоящия Устав.
Чл. 15 ;Ал. 1 Решението на УС подлежи на гласуване и утвърждаване от първото по ред провеждано Общото събрание на членовете на Клуба.
Ал. 2 Отмяната на отказа на УС за приемане на нов член може да се иска от Общото събрание в 14-дневен срок след получаване на писменото уведомление. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на Общото събрание.
Ал. 3 Когато е пропуснат срока по ал. 2 или отказът е потвърден от Общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след една година
Чл. 16 Учредителите на клуба се считат за членове с подписването на учредителния протокол.
Временно отстраняване и прекратяване на членството:
Чл. 17 Членството в клуба се прекратява:
С писмена молба до УС;
С прекратяване на клуба като юридическо лице;
Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
С изключване. Общото събрание може да изключи член на клуба при поведение,което уронва престижа на клуба и прави по-нататъшното членство неприемливо, за системно нарушаване на принципите и задълженията, установени в настоящият устав, както и поради сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение в обществото.
По същият ред може да бъде изключен и член на клуба,
който виновно причини вреди на клуба или на отделни негови членове.
VI. Устройство
Чл. 18 Клуба има следното устройство:
Общо събрание
Управителен съвет
1. Общо събрание
Състав на ОС:
Чл. 19 .ОС е върховен орган на клуба и се състои от всички негови членове.
Права на ОС:
Чл. 20
Ал. 1 ОС има следните правомощия:
Приема, изменя и допълва устава.
Приема и други вътрешни актове.
Утвърждава решенията на УС за приемане на членове, взети след предходното проведено Общо събрание;Изключва членове.
Избира и освобождава членовете на УС.
Взема решение за откриване и закриване на клонове.
Взема решение за участие в други организации.
Взема решение относно дължимостта на членски внос или на имуществените вноски и определя размера на същите.
Взема решения за преобразуване или прекратяване на клуба.
Взема решения за разпореждане и учредяване на вещни права върху недвижими имоти, собственост на клуба.
Приема основните насоки и програмата за дейността на клуба.
Приема бюджета на клуба.
Приема отчета за дейността на УС.
Отменя решения на другите органи на клуба, противоречащи на закона, устава и вътрешните актове.
Ал. 2 Решенията на ОС са задължителни за всички органи и членове на клуба.
Ал. 3 Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
Свикване на Общо събрание:
Чл. 21 Ал. 1 ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на клуба. Ако в последния случай УС не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на клуба по писмено искане на членовете или на натоварено от тях лице.
Ал. 2 Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на ОС, както и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на клуба най-малко един месец преди насрочения ден.
Кворум:
Чл. 22. ОС е редовно ако на него са представени повече от половината от всички членове..При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда колкото и членове да се явят.
Гласуване:
Чл. 23 Ал. 1 Всеки член на клуба има право на един глас в ОС. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
­ него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовсто - до втора степен включително.
­ Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.
Ал. 2 Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на нотариално заверено писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Вземане на решение:
Чл.24 Ал. 1 Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите повече от 1/2.
Ал. 2 Решенията по чл. 21 Ал. 1 т. 1, т. 8 и т. 9 се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Ал. 3 ОС взема решения чрез явно гласуване, освен в случаите, когато реши гласуването по даден въпрос по дневния ред да бъде тайно.
Ал. 4 По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.
2. Управителен съвет:
Състав:
Чл. 25.
Ал.1. УС е управителния орган на клуба. УС се състои от Председател и членове.
Ал. 2 Председателят на УС е Председател и на клуба.
Ал. 3 Членовете на УС се избират за срок от 5 години.
Правомощия:
Чл. 26 УС има следните правомощия:

Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
Разпорежда се с имуществото /движимите вещи/ на клуба.
Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на клуба.
Взема решения за участия на клуба в други организации с нестопанска цел и за регистрация на търговски дружества.
Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на Общото събрание.
Представителна власт:
Чл. 27 Клуба се представлява в отношенията му с трети лица от Председателя и секретаря на УС,които се избират от ОС и осъществяват представителството заедно и поотделно.
Заседания на УС:
Чл.28 Ал. 1 Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на клуба. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му.Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
Ал. 2 Заседанията на УС се свикват чрез писмени покани, изпратени до членовете на УС най-малко една седмица преди провеждането на заседанието с оповестяване на дневния пред, мястото и датата на провеждането. Уведомяването може да стане и по телефона.
Ал. 4 Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Ал. 5 Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
Ал. 6 УС може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
Ал. 7 УС може да взема решения и без да е проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

VII.Разходване на имущество
Чл. 29. Клуба като юридическо лице за осъществяване на своята дейност може възмездно и безвъзмездно да се разпорежда със своето имущество при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и при изискванията на настоящият устав
2/За безвъзмездно разходване на имуществото на Клуба/осъществяващ общественополезна дейност/ е необходимо мотивирано решение,взето от върховния орган/ОС/ с мнозинство 2/3 от всички негови членове,когато е в полза на :
а/ лица от състава на другите му органи и техните съпрузи,роднините им по права линия-без ограничение,по съребрена линия-до четвърта степен,или по сватовство- до втора степен включително;
б/лица,които са били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
в/ юридически лица,финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
г/юридически лица,в които посочените лица по б.А и б.Б са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения
Чл. 30 Клубът не може да сключва сделки с лицата ,посочени в ал.2 б.А, както и с юридически лица ,в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятствуват вземането на решения,освен ако сделките са в очевидна полза на Клуба или са сключени при общи условия,публично обявени.
VIII.Преобразуване и прекратяване на клуба
Чл.31 Преобразуването на клуба се извършва при условията и реда, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Клубът осъществяващ общественополезна дейност,не може да се преобразува в юридически лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза
Чл. 32 Ал. 1 Клуба се прекратява:
С решение на ОС.
С решение на Окръжния съд по седалището на клуба в предвидените от закона случаи.
IX.Ликвидация и имущество след ликвидацията
Чл. 33 Ал. 1 При прекратяване на клуба се извършва ликвидация от УС или от определено от него лице. В този случай се прилагат съответните разпоредби на Търговският закон.Ликвидаторът се назначава от съда в случаите на прекратяване по решение на съда.
Ал. 2 Ликвидацията се извършва при спазване на условията, предвидени в закона заюридическите лица с нестопанска цел.,като ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите първо от наличните парични средства,а ако това е невъзможно –чрез осребряване първи на движимото,и накрая на недвижимото имущество.
Ал.3.Имуществото не може да се прехвърла по какъвто и да е начин на
1.Учредителите и настоящите и бившите членове;
2.Лицата,били в състава на органите му и служителите му;
3.Ликвидаторите,освен дължимото им възнаграждение;
4.Съпрузите на лицата по т.1-3;
5.Роднините на лицата по т.1-3 по права линия—без ограничение,по съребрена линия—до четвърта степен,или по сватовство—до втора степен включително;
6.Юридическите лица,в които лицата по т.1—5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл.34 (1)Имуществото,останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел,определено за извършване на общественополезната дейност със същата или близка нестопанска цел,ако не е определена такава в устава или учредителния акт.
(2)Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1,то се предава на общината,в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

Х. Задължения за водене на книги

Чл.35 (1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи.Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето,изготвило протокола,удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно,който трябва да съдържа данни относно:
-съществените дейности,изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
-размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
-финансовия резултат
(3) Докладът за дейността на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на обществена полезна дейност е публичен.
Съобщението за неговото изготвяне,както и за мястото,времето и начина за запознаване с него,се публикува в бюлетина на централния регистър.

Заключителни разпоредби:
Чл. 36 Клуба има свое знаме, емблема, бланка, печат а също така и почетен знак, значка и медали, с които отличава своите членове.
Чл. 37 За всички неуредени въпроси от този устав се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданска законодателство на Р.България.
Чл. 38 Настоящият устав се състави на 20.07.2006 год. в гр.Хасково в ресторант ”Гурковата къща” на осн. Чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се подписа от учредителите,съгласно приложения към настоящия устав списък с подписи на същите.

начало